Facebook

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/meritum/domains/meritum.lodz.pl/public_html/wp-content/themes/meritum/page.php on line 70

Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest NZOZ Meritum M. Ostrowska 90-271 Łódź ul. Wschodnia 44/2 (dalej jako Meritum)

2. Z kim możesz się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Meritum możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Małgorzatą Ostrowską dostępną pod adresem e-mail: meritum@meritum.lodz.pl telefonicznie pod numerem 42 632 87 59

3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

a) Ustalenie Twojej tożsamości w celu świadczenia usług medycznych przed udzieleniem świadczenia medycznego, w szczególności poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon lub mailowo) jak również w naszych placówkach na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres miejsca zamieszkania i – w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania. Podanie powyższych danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ

b) Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ

c) Realizujemy Twoje Prawa Pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia lub odbieramy i archiwizujemy Twoje zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

d) Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. umówić wizytę, potwierdzić bądź odwołać termin wizyty lekarskiej, przypomnieć Ci o wizycie kontrolnej , poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Dane kontaktowe są fakultatywne. oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

e) Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

f ) Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

4. Czy Twoje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Państwa dane będą poddawane przetwarzaniu poprzez profilowanie w celu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców  do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przy obowiązkowych statystykach medycznych.

5. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS,NFZ, Sąd) oraz ubezpieczyciele, biuro rachunkowe, dostawca oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej lub osoby , które sam upoważniasz.

6. Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

7. Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

8. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia. Masz prawo nie upoważniać nikogo- nie będzie to skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Odbieramy i archiwizujemy Twoje zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. Nieudzielenie zgody  może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS

9. Jakie masz prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować.  Możesz zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych fakultatywnych (telefon i mail)

Przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” może zostać zrealizowane dopiero po upływie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji medycznej. Nie skorzystasz z prawa  do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

10. Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;